афэху


афэху


зи тхьэгъухэм дыжьын тегъэлъэда афэ джанэ лъапIэ дыдэ
дорогая кольчуга с посеребрянными колечками

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.